GO BOPA MMUŠO WA BOKGONI…...!

Tonakgolo, Chupu Mathabatha, nakong ya ge a bolela le balaodibagolo ba mmušo nakong ya samiti ya 'Go aga ditirelo tša setšhaba tša seprofešinale ka nepo ya go aga mmušo wa bokgoni’...

…LE NA LE MAATLA!

Advocate Phillip Monyepao nakong ya ge a bolela le wona kopanong ya 'Taolo ya Tikologo le Methopo ya Tlhago'...

NA 'DAY ZERO' KE TORO GOBA KGONTHE YEO E KA DIREGAGO?!

Maloko a DA a laiša mapotlelo a meetse go ya Cape Town go tla go thuša ge 'Day Zero' e fihla....

BA NYAKA GORE MOEPO O EME

Mdi Mmakgabo Ngulube (wa boraro ka roko e ntsho) le Mtšana Sally Maepa wa PanSALB nakong ya moletlo wa Boditšhabatšhaba wa Leleme la Letswele...

MOHLAKO O TSWALA BAGALE LE BORAMAHLALE…

Mabilu Mokwalakwala le bagwera ba gagwe nakong ya moletlo wa gagwe wa matswalo...