MENGWAGA E 30 YA GO BUŠA..

Kgošigadi Moremadi Mothapo le seopedi Winnie Mashaba nakong ya moletlo.

MMUŠO GA O TŠEE BOETAPELE…

Mna Khathu Sadiki, Profesa Sekgothe Mokgoatšana, Hlogo ya DSAC, Mna MJ Phukuntsi le Mna MN

NA MMUŠO O RE LEBETŠE?…...

Yo mongwe wa badudi o kgelela meetse ka sedibeng..

BASETSANA BA A SOTLWA DIKOLONG?

Meyaraphethiši wa masepala wa Polokwane, Cllr Thembi Nkadimeng, o hlohleletša basetsana gore ba se dumele go sotlwa...

DITHAROLLO TSA NAKWANA TSA BOTHATA BJA MEETSE…

Molete o moswa wa diphaephe wa Specon wo o agwago ke ba Lepelle Northern Water...