Ka Ga Rena

Wpfreeware 6:49 AM Technology

Baphatlalatši ba Balaodi ke feme yeo e lego ya bathobaso 100% yeo e ngwadišitšwego ka 2000. Morero wa feme ye ke go fa šedi maleme a SeAforika a Aforika Borwa ka go amega go kgodišo le tlhabollo ya wona. Feme e amega morerong wo ka go phatlalatša dingwalwa tša go swana le dikuranta, dimakasine, dipuku le tše dingwe ka maleme a.

Kuranta ya Seipone e hlomilwe ka Phato (Agosetose) 2002 e le kuranta yeo e phatlalatšwago ka maleme a mararo a e lego Sesotho sa Leboa /Sepedi, Xitsonga le Tshivenda gomme e bitšwa Seipone / Xivoni / Tshivhoni. Kuranta e be e tswaka maleme a gomme e phatlalatšwa ditikologong tšeo a bego a bolelwa Limpopo le karolo ya Mpumalanga. Ka morago ga ditlhotlo tšeo e kopanego natšo, kuranta e ile ya thoma go phatlalatšwa ka Sesotho sa Leboa / Sepedi feela go thoma ka 2008 ka nepo ya go fokotša ditshenyegelo.

Mo lebakeng le, Seipone se phatlalatšwa bjalo ka kuranta ya bekepedi. Kuranta e phatlalatšwa e le kgatišo ya matlakala a 12 ka mebala ya bošweu le boso le mebala ya go kganya. Palo ya matlakala a mebala ya go kganya e laolwa ke palo ya dipapatšo tšeo kgatišo e nago natšo tša mebala ya go kganya. Go kgatlwa dikhophi tše 10 000 ka kgatišo goba 20 000 ka kgwedi. Kuranta e phatlalatšwa dimasepaleng tša selete tša Capricorn, Sekhukhune, Waterberg le dikarolo tša Mopani mo Limpopo fao Sesotho sa Leboa / Sepedi se bolelwago kudu.

BATHO BA SEIPONE
Sehlopha sa Seipone se arotšwe ka magoro a mane:
  1. Basepediši
  2. Boraditaba
  3. Babapatši
  4. Baphatlalatši.

Basepediši

Diphete Bopape

O šoma bjalo ka molaodi le morulaganyi wa kuranta yo a hlokometšego taolo ya feme ka bophara.

Boraditaba:
 • Mmabatho Masipa
 • Lesiba Machaka
 • Maboni Mmatli
 • Mapula Mogashoa.
Babapatši:

Rambo Ramoroka, Mokgadi Malatji le Annikie Mabitsela.

Modiro wa bona ke go kgoboketša dithekišo go tšwa go borakgwebo ba praebete, dikgoro le makala a mmušo.

Baphatlalatši:

Thabo Maitja, Pheegane Sehwana, Solly Marope & Mampane

Boikarabelo bja bona ke go phatlalatša le go rekiša kuranta dikarolong tšeo di fapanego tša profense ka go diriša dikolo, barekiši ba mebileng, mabenkele, dikhefi, dikaratšhe, dispaza le mafelo a mangwe a kgwebo.

Related Post