NA MAYORAL CHARITY CUP E HOLA BOMANG?

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Meyaraphethiši wa Masepala wa Polokwane, Cllr Thembi Nkadimeng.

P O L O K W A N E : Me y a r a p h e t h i š i w a Polokwane o re o na le tumo ya go oketša palo ya batšeakarolo ba baithuti bao ba holegago go sekhwama sa dipasari tša Meyara. E fela seo se ile go laolwa ke mašeleng ao ba a humanago go babeeletši. Me y a r a p h e t h i š i Cl l r Thembi Nkadimeng o re o thabišwa ke borakgwebo le babeeletši bao ka kgathago t ema g o t h e k g o y a sekhwama sa dipasari. O boletše seo Polokwane ka Labobedi la 13 Dibatsela 2018 nakong ya ge a bula Mayoral Charity Golf Cup ya lenyaga semmušo. “Go šomišana le mekgatlo yeo e sego ya mmušo, babe e l e t š i l e magoš i gammogo le setšhaba ka bophara ke sona se dirago gore mošomo wa rena o atlege. Ngwagola ka 2017 r e i l e r a k g o n a g o kgoboketša mašeleng a go feta R900 000 ka Mayoral Charity Golf Cup yeo e dirilego gore sekhwama sa pasari se be le mašeleng a go bonagala. “Baswa bao ba holegilego ka sekhwama sa pasari ke ba 129 ga gonabjale. Ba bangwe e bile ke dialogana. Seo se laetša gore re šomela setšhaba. Ke tumo ya rena gore ka moso re be le baswa ba palo ya godimo bao ba ka holegago go seo,” gwa realo Meyaraphethiši. Meyaraphethiši o re ga gonabjale ba na le mašeleng a go feta R800 000 ao a tšwago go babeeletši. O re ba ka thaba ge ba ka humana R1.5 milione ka ge e le tumo ya bona ya lenyaga. Moletlo wo o ile go swarwa kua golf c l u b , P o l o kwa n e k a Labohlano la 30 Dibatsela 2018 “Re dira bobjohle bja rena g o r e b a n a b a o b a ingwadišago e be ba go tšwa malapeng ao a itlhokelago. Nepo ke go thuša bao ba selago ka la go dutla gore ba e be baswa ba go tlala ka tsebo le thuto bao ba ka kgonago go ntšha malapa a bobona tlaleng ka moso. Se, se ile go hola rena bjalo ka masepala ka ge ba tla kgona go godiša ekonomi ya Polokwane. “ R e š o m i š a n a l e makhanselara moo re kgonago go kgetha baithuti. Re lefa go thoma ka dipuku, marobalo, dijo, bjbj…Ga re nyake mašeleng feela ka go bapala golf efela re ile go dira le dipapadi tše dingwe gore re kgone go goketša babeeletši ba mafapa a go fapafapana. Ka Lewedi lenyaga re ile ra swara Youth Camp moo re bego re nyaka go botša baswa bao gore 're a ba rata'. Moreromogolo e be e go ba bontšha bohlokwa bja thuto l e d i t l h o t l o t š e o b a kopanago le tšona letšatši ka letšatši. Re dumela gore mokgwa o mongwe wa go foketša bodiidi le tlhokego ya tekatekano, ke go thekga bana ba go tšwa malapeng a go diila. Ge bana ba ba ka thekgwa go merero ya thuto, ba fetša e le diprofešinale, se se ka thuša go ntšha mohlako le bodiidi malapeng ao,” a realo.

Related Post