THEKGO YA DITŠHELETE: MAKALA AO A LEGO NTLHORANENG...

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Ka Labobedi la 12 Dibokwane 2019,

JOHANNESBURG: Ka Labobedi la 12 Dibokwane 2019, Khomi š ene ya Bosetšhaba ya Lothari (NLC) e swere kopano ya boraditaba go tsebiša makala a maswa ao a tlago fiwa šedi ya pele ge go dirwa diphetho tša thekgo ya mašeleng go tloga ka 1 Moranang (Aporele) go fihla 31 Hlakola (Matšhe) 2020. Ge a bolela kopanong yeo, Mokhomišinare wa NLC, Thabang Mampane, o file lesedi go tšeo di yago go fiwa šedi ya pele mo ngwageng wo o tlago. “Re tsebišitše la mathomo ka thekgo ya mašeleng ya makala ao a fiwago šedi ya p e l e n g w a g e n g w a ditšhelete wa 2016/17 bjalo k a m o k g w a w a g o kgonthišetša mošito le nepagalo ge re aba thekgo ya mašeleng,” gwa realo Mampane. “Mo nageng yeo dinyakwa e lego tše dintši ka tsela ye, ditekanyetšo tša rena tša R1. 5 bilione ka ngwaga, ge o ka nagana gabotse, di ka se kgone go fihlelela bohle. Go tiišetša gore kabaganyo ya rena e swara bohle gabotse mola e dira mošito, re hlaotše makala ao a tla fiwago šedi ya pele e sego go ya feela ka Makala a Me k g a t l o y a T h u š o (Cha r i t i e s ) , Bokgabo, Dipapadi le Boitapološo eupša gape le ka lebaka la dinyakwa tšeo di lego gona makaleng ao,” a tlaleletša ka go realo. Mahlakore ao a tlago fiwa šedi a akaretša diprojeke tšeo di nepi l ego t aolo ya t š h i l a f a t š o ( p o l l u t i o n control), maatla / enetši ya g o n t s h w a f a t š e g a (renewable energy), go i t lwa e t š a phe togo ya leratadima (adaption to climate change), tlhabollo ya bokgabo go dikolo tša Quintile 1 – 3 ka mananeo a lekala la Bokgabo. Go Mekgatlo ya Thušo, tšeo di tlago fiwa šedi di akaretša tlhabollo ya bokgoni go baphethagatši ba thuto ya b oma p imp a n a ( E C D practitioners), tšhireletšo le t h e k g o y a b a o b a itlhakelago, diprojeke tša dikgaruru tša bong le tlhokomelo ya diphoofolo. Dipapadi le Boitapološo šedi e tla fiwa tlhahlo ya b a h l a h l i , b a š omi b a botekgeniki le balaodi fao kgatelelo e tla bewago go dinagamagae, basadi le batho ba bagolofadi. Dintlha mabapi le makala a a yago go fiwa šedi ya pele di tla phatlalatšwa go dikuranta tša bosetšhaba (national) le tša ditšhaba (community) gammogo le mo go . Dipapatšo le ditlabakelo tše d i n g w e t š e o d i www.nlcsa.org.za sepedišanago natšo di tla ba gona diofising tša NLC tša dprofense ka moka. Ka diofisi tša diprofense, re dira diwekešopo dimasepaleng ka moka go kgonthišetša gore bakgopedi (applicants) le baholegi (beneficiaries) ba humana thušo.

Related Post