TSEBO LE BOKGONI BJA MODIRO WA BOLOTABAHU

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Hlogo ya yunibesithi ya Limpopo, Profesa Mahlo Mokgalong (ka go mphapa) le modulasetulo wa Services SETA Mna Themba Mhambi (ka go la go ja) le batšeakarolo ba bangwe ba thakgola lenaneo la thuto semmuš...

MANKWENG: Tlhokego ya tsebo go tshepedišo ya ditšhila le tsebo go bašomi ba kgwebo tša bolotabahu (mošari) e bontšhitše gore e kotsing go ekonomi le naga. Se ke ka lebaka la seemo sa mafelo a bolotabahu a mangwe ao e lego gore ga a kgahliše gomme le seemo sa dirapa tše dingwe ga se t h a b i š e . Ke k a f a o Yunibesithi ya Limpopo mo Mankweng ka ntle ga Polokwane, ka kgwerano le S e r v i c e s S E TA , e thakgotšego dithuto tše pedi tša nakwana, e lego 'Funeral Parlour' le 'Medical and H a z a r d o u s Wa s t e M a n a g e m e n t ' k a Mo š u p o l o g o w a 1 9 Dibokwane 2018. Dithuto tše di ile go tšea ngwaga o tee ka nepo ya go t š w e l e t š a t s e b o y a sebjalebjale le go oketša tsebo ya tshepedišo ya ditšhila tša dihlare le dikgwebo tša bolotabahu. Lenaneo le le ile go hlahla b a i t h u t i k a t s e b o l e bohlokwa bja go hlweka ka gare go mešomo ya bona. Hlogo ya yunibesithi, Profesa Mahlo Mokgalong, o re kgwerano ye e hloma mathomomayo a mabotse a yunibesithi le Services SETA. “Re tshepa gore kgwerano ye e tlo gola ka maatla a go tiya gomme ra kgona go rutega ka lenaneo le. Re tshepa gore baithuti ba ile go swara monyetla wo ka matsogo a mabedi gomme ba o šomiša,” Mokgalong a realo. Lenaneo le le dumeletšwe ka kgwedi ya Phupu 2017 g omme s e h l o p h a s a baithuti ba mathomo ba thomile go ithuta ka kgwedi ya Lewedi ebile ba ile go aloga ka kgwedi ya Phato ngwaga wo. Sehlopha sa baithuti ba bobedi ba gare ba a ithuta gomme ba letetšwe go tla go aloga ka kgwedi ya Manthol e ngwaga wo. Moetapele wa Services SETA, Mn a Th emb a Mhambi o re nepo ya bona ke go hlahla baithuti ka tsebo ya go swara ditopo ka t l h omp h o y e o e b a swanetšego. “Baithuti bao re nago le bona ba ile go ba le rena go fetiša lenaneo le. Re ile go b a t h u š a g o t h oma dikgwebo tša bona le gore ba reke dikgwebo tše dingwe tšeo di lego gona (franchises). “Re ka thaba kudu ge yunibesithi e ka phatlalatša thuto ye Aforika Borwa ka bophara ka gore ka moka re ka kgona go hlabolla ekonomi, ra hlola mešomo gomme ra tliša seriti go bahu ba gaborena,” a realo Mahmbi. Lengwalo la tumelelano le saenilwe magareng ga yunibesithi le Services SETA. Moithuti o tee o hwetša sekhwama sa mašeleng a go mo t s e n t š h a s e k o l o (bursary) a go lekana R65 000 le R3 000 ya dijo le go lefela dinamelwa. Yo mongwe wa baithuti, Faith Maifadi, o re o komanamadula- e- bapilwe go šoma kgwebong ya bolotabahu. “Re hweditše boitemogelo bjo bontši kudu gomme re filwe tsebo ya maleba gore re kgone go phethagatša mešomo ya rena. Re thabile ka monyetla le tlhahlo yeo re e hwetšago,” a realo.

Related Post