GO RENG KA PROJEKE YA DINTLO YA LEPHALALE?

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Leloko la Democratic Alliance (DA) gape e le sekaletona wa Bodulo bja Batho, Solly Malatsi, le Motlatšamodulasetulo wa DA mo Limpopo, Stephen Manamela, ge ba be ba lekodišiša dintlo...

LEPHALALE: Go hwetša ntlo ke tokelo ya mang le ma n g y o a n a g o l e maswanedi ka ge ntlo e tliša serithi go batho. Projeke ya Lephalale Community Residential Units lefelong la Marapong ka Lephalale e beetšwe go tla go hola makgolokgolo a batho. Projeke ye ya go ja mašeleng a go feta R217 millione e thomile ka 2014 mme e beetšwe go tla go fela ka 2019. Projeke ye e thakgotšwe ka 2016 bjalo ka karolo ya mmušo ya go f e tol a dihostele go di dira mafelo a malapa a bodulo. Mošomo wa projeke o ile wa ema ka morago ga gore e thome ka mabaka a go se kwane ka ditšhelete magareng ga r a k o n t r a k a , mothušarakonteraka (subcontructor) le Kgoro ya Dintlo le Bodulo bja Batho le batho bao ba swanetšego go di hwetša. Ka Mošopulogo wa 4 Phupu 2018, leloko la Democratic Alliance (DA) gape e le sekatona wa Bodulo bja Batho, Solly Malatsi le motlatšamodulasetulo wa DA mo Limpopo, Stephen Manamela, ba etetše projeke ye go hwetša mabaka a gore nkane projeke e sa sepele. Malatsi o re gabjale meago e fedile eupša ga se ya rulelwa fela ga go na mošomo wo o tšwetšego pele go tloga ka 2016. "Se ga se amogelege ka taba ya gore mmušo o palelwa ke go fetša le ge e ka ba ntlo e tee mengwageng ye 4 ya go feta. Re ile go gatelela mmušo go fihlela batho ba hwetša dintlo tša bona," a tshepiša bjalo Malatsi. Malatsi o re go fihla gabjale, e dio ba maboto feela mo projekeng ye. Maboto ao e lego gore batho ba ka se kgone go dula ka gare go wona mme se ke tshenyo ya ditšhelete tša setšhaba. Projeke ye e na le dintlo tše 514 mme gare ga tšona, tše 40 di ile tša gapeletšwa gore di agwe gape e le ka lebaka la gore ga kgotsofatše melao le dinyakwa tša National Home Builders Registration Council (NHBRC). Mmoleledi wa Kgoro ya Pušotirišano, Bodulo le M e r e r o y a S e t š o (Cooperative Governance and Human Settlement), Paena Galane, o re rakontraka o gare o tšwela pele ka mošomo ebile projeke ye e ile go fela ka nako yeo e beilwego. "Ka tšatši leo DA e etetšego projeke, rakontraka le b a š omi b a b e b a l e maikhutšong. Ge nkabe DA e re boditše pele, nkabe re ba abetše tshedimošo ya gore bašomi ba šoma bjang. Ngwageng wo o fetilego wa ditšhelete, re kgonne go aga dintlo tše 150 kua Lephalale. Dintlo tše di ile go hola malapa a 365 gomme ge projeke e fela, re ile go kgona go abela malapa a 514 dintlo," gwa realo Galane.

Related Post