kgwebo

kgwebo

kgwebo

  • TSEBO LE BOKGONI BJA MODIRO WA BOLOTABAHU

    Hlogo ya yunibesithi ya Limpopo, Profesa Mahlo Mokgalong (ka go mphapa) le modulasetulo wa Services SETA Mna Themba Mhambi (ka go la go ja) le batšeakarolo ba bangwe ba thakgola lenaneo la thuto semmuš....

kgwebo

  • GO RENG KA PROJEKE YA DINTLO YA LEPHALALE?

    Leloko la Democratic Alliance (DA) gape e le sekaletona wa Bodulo bja Batho, Solly Malatsi, le Motlatšamodulasetulo wa DA mo Limpopo, Stephen Manamela, ge ba be ba lekodišiša dintlo...