MEHLOLO KA BANA BA RENA!..

Wpfreeware 6:49 AM education
Bathopadifoka tša Dikolo tša Bomapimpana ba 2017 18 nakong ya ge ba pepenkiša difoka tša bona.

POLOKWANE: “Nepokgolo ya thuto ya bomapimpana ke go fa bana sebaka se sebotse sa go atlega bophelong ka go ba alela motheo o mokaone. Ge go etla go tlhabollo ya thuto ya bomapimpana (ECD), ka moka re a nyakana. Batswadi ba nyaka gore bana ba bona ba be le bokgoni bja metheo ya bophelo ya go swana le go kgona go phedišana le batho ba bangwe, go hlomphana le go dirišana. Rena bjalo ka Kgoro ya Tlhabollo ya Leago, re nyaka bana bao ba thabilego mme ba phetšego gabotse me b e l e n g , mo y e n g l e mogopolong. Kgoro ya thuto e n y a k a b a n a b a o b a itokišeditšego go ithuta ka mafolofolo,” gwa realo Mo l e k g o t l a p h e t h i š i wa Tlhabollo ya Leago, Mdi Mapula Mokaba-Phukwana, nakong ya ge a ala polelokgolo moletlong wa ngwaga ka ngwaga wa difoka tša dikolo tša bomapimpana ka Labone la 22 Dibatsela (Nofemere) 2018 hotelengtsoko mo Polokwane. “Tumo ya rena ke gore ge bana ba bomapimpana ba le dikolong tše, e se ke ya no ba taba ya gore bana ba ba a ja, ba robala ke moka ba boela gae. Re duma gore bana ba ba fiwe dijo tša phepo, ba ithute go šidulla mebele ya bona, ba h uma n e t l h o k ome l o l e tšhireletšo le go fiwa dibaka tša go laetša bokgoni bja bona pele ba thoma sekolo. Ge re etela disenthara tša bomapimpana, seo re dumago go se bona ke difahlegwana tšeo di edilego tša lethabo le boitshepo. Re duma gore profense ye e be le disenthara tše dikaonekaone mo nageng. Go tše dingwe tša disenthara tše, go na le barutiši bao ba ikgafetšego go fetola ditoro tša bana ba rena dinnete. Ge o ka bona tšeo di diregang disenthareng tše dingwe tša bomapimpana, o tla bona gore, le ge re sa ke re ba l e b o g a , d i k o l o t š a bomapimpana di dira mehlolo ka bana ba rena!” Mokaba- Phukwana a realo ka lethabo.

Related Post