KE THEKGA BARUTWANA LE BAITHUTI DITHUTONG

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Ge a bona barutwana ba t l o g e l a d i k o l o mo l a barutwana ba mphato wa marematlou ba palelwa...

Ge a bona barutwana ba t l o g e l a d i k o l o mo l a barutwana ba mphato wa marematlou ba palelwa mme ba gana go boeletša, pelo ya King Mabitsela e be e sa dudišege gabotse gomme a ipotša gore o tlo dira se sengwe go fetola se. Se ke ka lebaka la gore barutwana ba ba lahla bokamoso bja bona ka ge e le baetapele ba ka moso. Lesogana le la mengwaga ye 25 go tšwa Moletji ka ntle ga Polokwane le ile la tšeya sepheto sa go thoma King Benefit Foundation ka 2016. O re o šomiša Foundation ya g a gwe g o s e p e l a a h l o h l e l e t š a b a o b a tlogetšego sekolo le bao ba paletšwego mme ba gana go boelela gore ba boelele gore ba tle ba kgone go hwetša setifikeiti sa marematlou, ba kgone go tšwela pele ka dithuto tšeo ba nyakago go di šala morago bophelong. “Ke thomile Foundation ye ke ruta barutwana ka malapeng a bona. Gonabjale ke na le ofisi yeo ke ba rutelago go yona ka mo Polokwane,” a realo. King o re gabjale o thuša barutwana go thoma ka mphato wa mathomo go fihla ka wa marematlou. Bao ba paletšwego ke marematlou mme ba ingwadišeditše go ngwala ditlhahlobo ba sa tsene sekolo (supplementary exams) le bao ba ratago go kaonafatša meputso yeo ba e h w e d i t š e g o ditlhahlobong tša bona. O thuša gape le barutwana bao ba tsenago diFET's ka dipalo. “Ke ba lefiša feela R300 ya go ingwadiša mme ka ba ruta mahala ngwaga ka moka. Ke fela ke kgopela le barutiši ba go tšwa dikolong tše dingwe gore ba tle ba ba rute. “Ka morago ga kgwedi tše tharo tše dingwe le tše d i n g w e k e b a f a ditlhahlobo gore ba di ngwa l e go swana l e dikolong mme bao ba šomago gabotse ke ba fa dimpho go ba leboga ka moo ba šomilego ka gona. Ka lehlakoreng le lengwe, ke hlohleletša gape le bao ba sa šomago gabotse gore le bona ba šome ka thata,” gwa realo Mabitsela. O re o thušitše barutwana ba 140 ngwageng wo mme o šetše a hweditše dikgopelo tše 100 tša barutwana bao ba nyakago thušo ya gagwe ngwaga wo o tlago. O hloka feela thekgo gore a kgone go tšwela pele a šoma gabotse. “Ke hloka thekgo gore ke kgone go hwetša didirišwa le ofisi e kgolo gore ke kgone go ruta barutwana ba ka. Nepo ya ka ke go bona baswa ba tšwelela gabotse dithutong mme ba e ba le bokamoso bjo bobotse,” a realo.

Related Post