GO TSHWENYA BARUTWANA BA BANGWE GO KOTSI

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Barutwana ba sekolo sa Ernest Matlou ba thabišitšwe ke ditiragalo tšeo ba bego ba di lebeletše..

BLOODRIVER: Barutwana ba bantši ba palelwa ke go ya diphapošing mme ba bangwe ba palelwa ke go theeletša ka ge ba tshwenywa ke dithaka tša bona mme se se dira gore ba palelwe ke go tšwelela gabotse mme ba fetele ka mephatong e mengwe. Se se dirile gore Lifo Productions e ralale le dikolo go ruta barutwana ka kotsi ya go tshwenya barutwana ba bangwe dikolong. Ba dirile tlhahlo ya bona sekolong sa E r n e s t Ma t l o u g o l a Bloodr ive r ka nt l e ga Polokwane. Nepo e be e le go lemoša barutwana ka kotsi ya go tshwenyana, tšhomišo ya dinotagi le diokobatši, kgatelelo ya bagwera (go tšewa ke mogofe) le dintwa tšeo di diragalago dikolong. Lifo Productions e dirile tiragatšo ka tshotlego ga b a r u t w a n a d i k o l o n g . M o e t a p e l e w a L i f o Productions, Mokgobja Maribana, o re ye e be e le tiragatšo ya mathomo ya tše dintši tšeo di sa tlago. “Ye ke ye nngwe ya maatla a r e n a a g o f o k o t š a g o tshwenyana ga barutwana dikolong tša rena. Se ke ka lebaka la gore re lemogile gore ditlamorago tša go tshwenya di senya megopolo ya barutwana ka ge ba bagwe ba thoma go hloya sekolo, bangwe ba thoma go lahlegelwa ke takatso ya go tsenela ditiragatšo tša sekolo, ba palelwa ke go theeletša ge ba rutwa mme ba bangwe ba tšhabela go madila le diokobatši ka ge ba sa nyake go gopola kudu ka go tshwenywa,” Maribana a realo. Maribana o šoma le baswa mafelong a go fapafapana mme o ba abela tlhahlo ya mahala ya ditiragatšo gore ba be le monyetla wa gore le bona ba tle ba kgone go ba badiragatši ba ka moso ba go tsebalega. “Re tshepa gore re tlo šomišana le dikolo tše dintši profenseng ya Limpopo ka bophara go ruta batho gore ba ralokele kgole le mekgwa ye ya go se loke,” a realo Maribana. Morutišigadi wa sekolo sa Ernest Matlou, Felicia Masokameng, o re tlhahlo ye e thušitše barutwana gore ba tsebe kudu ka ditlamorago tša go tshwenya barutwana ba bangwe. “Bontši bja barutwana ba go tshwenywa ba tšhaba go bolela mme tlhahlo ye e dirile gore ba tsebe gore ba ka dirang ge ba tshwenywa. Re tshepa gore tlhahlo ye e tlo dira gore go tshwenyana ga barutwana go fele dikolong tša rena gore barutwana ba rena ba phele ka go lokologa, ba ithute gabotse gore ba tle ba kgone go tšwelela gabotse dithutong tša bona,” a realo.

Related Post