SERDA E BONEGELA BARUTWANA BOKAMOSO

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Mmoleledi wa Sekgopo Rural Development Agency, Ngk Tebogo Malahlela, o hlohleletša barutwana ba sekolo seo...

GASEKGOPO: Go sa na le barutwana ba mphato wa marematlou bao le gabjale ba sa tsebego gore ba ile go tšeya tsela efe ya dithuto ge ba leba diyunibesithing mme ba bangwe ba bona ga ba tsebe gore ba thome kae ge ba nyaka go ingwadiša go tsena diyunibesithing. Ke ka lebaka leo Sekgopo Rural Development Agency (SERDA) e dirago lenaneo la yona la ngwaga ka ngwaga la go hlohleletša barutwana ba. Maloko a SERDA a ile a tsenela lenaneo la matšatši a mabedi go etela dikolo tše 4 tšeo di phagamego motseng wa GaSekgopo ka ntle ga Modjadjiskloof go bolela le barutwana ba marematlou. Ba thomile ka go etela barutwana ba sekolo sa Kgola Ka Leleme le Mohumi ka Mošupulogo wa 4 Dibokwane mme ba etela sekolo sa Mameriri le Motsheudi ka Labobedi la 5 Dibokwane 2019. Tlhohleletšo ye e dirilwe ka fase ga moeno wa gore: “Bokamoso bja gago bo bopja ke mogopolo le ditiro tša gago”. Nepo e be e le go fihliša tshedimošo ya dithuto tša godimo le go ba lemoša ka bophelo bja diyunibesithing. Barutwana ba go feta 200 ba abetšwe maele a dithuto tšeo ba ka ithutelago tšona gore ba se tle ba hlaka ka mešomo ge ba fetša. Ba eleditšwe gape gore ba se tšhabe go kgopela thušo ge ba e hloka. Dorcus Ralefatane (20) o ngwageng wa boraro wa go i t h u t e l a t š a mo l a o yunibesithing ya Limpopo ebile ke kgošigadi ya bommasebotsana wa Miss Dikgale Thick 2019. O boditše barutwana gore: “Lena le na le maatla a go aga le go thuba maphelo a lena. Le swanetšwe gore le ikemišetše go bokamoso bja lena mme le tsebe gore o ka se lore ka bokamoso bja gago ntle le thuto,” a realo. Tlhohleletšo ye e thušitše barutwana gore ba lemoge maatla, menyetla, go palelwa le kotsi ya go se tsebe fao motho a ratago go ya bophelong. Mmoleledi wa SERDA, Ngk Tebogo Malahlela, o ba boditše gore ye ga se nako ya go raloka eupša ke nako ya go šoma ka thata di tloga fase. Moithuti wa Kgola Ka Leleme, Cedrick Mathole, o rile lenaneo le le be le na le tshedimošo e ntši kudu. “Megopolo ya rena e tletše tshedimošo. Ke a dumela bjale gore re ile go kgona go tšea dikgato tša maleba gore re kgone go ba le bokamoso bjo bobotse,” a tshepiša bjalo.

Related Post