GE MANKWENG E KA KAONAFALA

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Yo mongwe wa barutiši ba dikolo tšeo di gogotšego difoka nakong ya difoka tša Sediko sa Mankweng o pepenkiša difokale disetifikeiti tšeo ba di gogotšego..

MANKWENG: Holo ya Tiro mabaleng a Yunibesithi ya Limpopo e be a phophoma ka batho ka Laboraro la 25 Moranang (Aporele) 2018. Batho e be e le barutwana le barutiši go tšwa dikolong tšeo di fapanego tša praemari le tšeo di phagamego tša Sediko sa Mankweng, taba yeo e fetogilego tiragalo ya ngwaga ka ngwaga. Morero wa letšatši e be e le go abela dikolo, barutiši le barutwana difoka tša mošomo wa botswerere ke baetapele ba Sediko. “Dipoelo tša Selete sa Capricorn tša marematlou di tšwela pele go theoga, go tloga go maemo a pele mengwageng yela ya go feta go fihla go maemo a bone mo nakong ye. Taba ye ke go theoga… go palelwa…ke go phuhlama. Mankweng ke se sengwe sa didiko tšeo di nago le dikolo tše dikgolo bjalo ka Makgoka le Marobathota. Ge dikolo tša rena, kudu tše dikgolo, di ka šoma gabotse…ge Mankweng e ka šoma gabotse, seo se tla thuša selete sa Capricorn gore se šome gabotse,” gwa realo Molaodi wa Sediko, Mna Masethulela Magagane, ka maikemišetšo. “Dipoelo tše dibotse ga di itliše…ga di rothe marung bjalo ka 'manna',” gwa realo Magagane. “Dipoelo tša go p h a d ima d i t l i šwa k e barutwana le barutiši bao ba ikgafilego…bao ba šomago ka nepo ya go ba dinaletšana. Go bohlokwa go lemoga, go leboga le go hlompha dikolo, barutiši le barutwana bao ba l a e t š a g o b o t s w e r e r e mošomong wa bona. Go hlompha batho ke taba e bohlokwa. Ka gona, difoka tša rena di lebišitšwe go dikolo, barutiši le barutwana ka tše dibotse tšeo ba di dirago. Re hlompha botswerere…re leboga go šoma ka maatla…re t u m i š a k g o t l e l e l o ! Moreromogolo ke go bjala moya wa boitshepo go dikolo, barutiši le barutwana gore le bona dilo tše dibotse di a ba swanela. “Dipoelo tša go phadima tša marematlou ga di thome go marematlou – di thoma dikolong tša bomapimpana. Ka gona, difoka tša rena di akaretša dikolo tša praemari le tšeo di phagamego. Ge re ka bopa boitshepo ka go bana e sa le bomapimpana, ra aga le go phurulla boitshepo bjoo ge ba le dikolong tša praemari, ge ba eya go marematlou e tla ba e le dinaletšana. Bana ka moka ba na le ditalente fela bana ka moka ga se ba fiwa ditalente tša go swana. Difoka tša rena di hlompha barutwana le barutiši ka dithuto tša ka gare ga phapoši le tša ka ntle bjalo ka mabelo le dipapadi tše dingwe, theto, mmino, bjalobjalo. Bana ga ba na bothata… ban a le bokgoni bjo bontši kudu. Seo ba se n y a k a g o k e t h e k g o , tlhohleletšo le dibaka tša go tšweletša bokgoni bja bona,” Magagane a ruma ka go realo a bolela bjalo ka monna yoo a nago le pono le leano la go fihlelela pono yeo. Ka go šielana, bana ba dikolo tša go fapana ba be ba fiwa sebaka sa go namela sefala gomme ba dira tšeo ba tumilego ka tšona – direto, dikošana, dikošana tša 'Mmetse', diteramanyana, go bina…Go be go le bose ka holong ya Tiro! Ka gare ga mabone a go gadima a holo le ditulo tša go beakanywa gabotse, moya go be go foka wa lethabo le tetelo. Lethabo le ile la ya marung ge kabo ya difoka e thoma gomme batho b a n a m e l a s e f a l a gabedi…gararo…gane le go feta… Batho ba be ba olela dibjana le disetifikeiti! Dikolo tšeo di phagamego tšeo di thopilego difoka di akaretša Ditlalemeso, Marobathota, Makgoka, Ramashobohle, Makgongoana, Mamabudusha, Frans Mohlala le tše dingwe. Dikolo tša praemari di akaretša D i k o l o b e , Me g o r i n g , Badimong, Makanye le tše dingwe. Go abilwe difoka tša dithuto tša go fapana bjalo ka Mmetse, Saense ya Bophelo, Saense ya Dilo (Physical Science), Thutatemo, maleme le tše dingwe. Gape go abilwe difoka tša mabelo, dipapadi tša go fapana le tša bokgabo.”

Related Post