Thuto

Thuto

Thuto

  • GO TSHWENYA BARUTWANA BA BANGWE GO KOTSI

    Hlogo ya Sekolo Khomi Maluleke le mmoleledi wa Shoprite Community Social Investment Lunga Schoeman le ba bangwe ba batswadi le bana ka ntle ga moago wa sekolo seo se tsosološitšwego.....

Thuto

  • SERDA E BONEGELA BARUTWANA BOKAMOSO

    Lehlogonolo Manyama o lokolotše puku ya gagwe yeo a e bitšago ‘She is Inspiring Lives, Changing Lives’ ka kgwedi ya Dibatsela (Nofemere) 2017.....

Thuto

  • GE MANKWENG E KA KAONAFALA

    Yo mongwe wa barutiši ba dikolo tšeo di gogotšego difoka nakong ya difoka tša Sediko sa Mankweng o pepenkiša difokale disetifikeiti tšeo ba di gogotšego.....