DIKELETŠO TŠA FEŠENE GO BASADI BA ‘BANTŠI

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Kuranta ya Seipone e go fa tšeo di fišago tšhiritšhiri tša fešene, dintlha tše bohlokwa le dikeletšo go basadi...

Kuranta ya Seipone e go fa tšeo di fišago tšhiritšhiri tša fešene, dintlha tše bohlokwa le dikeletšo go basadi. Gape go bohlokwa gore motho a sepele le mabaka ka dikgopolo tša go tsenelela tša fešene le mekgwa e menanana ya go ja lešela. Go nyakega gore mosadi a apare go ya ka mmele wa gagwe e sego go humana motho a ikgamile ka diaparo tše dikopana goba tša go mo gomarela kudu. Ke mang wa go re basadi ba ‘bantši’ ga ba botse? Na o ile wa mmona mosadi yo montši (ge o re yo mokoto, ao ke mantšu a gago e sego a ka) ka dikhebe tša gagwe, wa go apara diaparo tša go sepela le sebopego sa gagwe, wa seithati…wa mmona a di bofile gabotse? Diaparo tša Amara di mo go dira gore basadi ka moka ba lebelelege ba le botse ba bile ba ikhwetša ba le gae ka meroko ya sebjale yeo e swanetšanago diaparo le sebopego sa mmele wa motho. O tla mo rata! Diaparo tša Amara di nepile kudu dikgahlego tša basadi ba bantši bao ba ratago go lebelelega ba le botse. O se ke wa šiwa ke mabaka! Ikhweletše diaparo tša go fiša tšhiritšhiri tša basadi ba bantši go Diaparo tša Amari mo Bendor, Polokwane. Morokimogolo, Teboho Tseeke, o ithutetše Diploma ya Boditšhabatšhaba ya ‘Fashion Design, Art & Craft’. O thomile go šoma intastering ya fešene mengwaga e seswai (8) ya go feta. Ke setsebi sa go roka diaparo tša basadi ba bantši. Gape Diaparo tša Amara e aba dithuto tša motheo (tša go thoma) tša go roka mafelelong a beke e nngwe le e nngwe. O se ke wa šiwa ke mabaka goba wa kgankga o eya kgolekgole Gauteng goba Kapa ge o nyaka diaparo tša sebjale. Wena kgwatha Teboho mo go 0783547350 goba Facebook: tebohotseeke@gmail.com,

Related Post