GO IKARABELA GO DINYAKWA TŠA SETŠHABA!…

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Meyaraphethiši wa CDM, Cllr Makoro Mpe nakong ya ge a amogela sefoka sa masepala wa pego e botse ya ditšhelete go tšwa go Tonakgolo, Chupu Mathabatha, DiMEC Jerry Ndou le Rob Tooley le Kgoši Malesela Dikgale..

POLOKWANE: “Difoka ke o mongwe wa mekgwa e mekaone ya go hlohleletša batho. Gape difoka di šušumetša phadišano e botse magareng ga dimasepala ya go rata go ba yo mokaonekaone. Cllr Shayi, ka difoka tše, SALGA (South African Local Government Association) e tšere kgato e botse,” gwa realo T o n a k g o l o , C h u p u Mathabatha, ge a efa mantšu moletlong wa difoka wa SALGA h o t e l e n g t s o k o Polokwane ka Labobedi la 19 Dibokwane 2019. “Gore di šome gabotse, dimasepala di swanetše go thwala batho ba maleba maemong a maleba… batho ba bakaone ba go ba le tsebo le bokgoni bja mošomo. Re swanetše go tiišetša gore go na l e p u š o e b o t s e d ima s e p a l e n g…d i l o d i sepetšwa go ya ka melao yeo e lego gona. Re swanetše go dira mediro ya rena ka mokgwa wo e lego gore setšhaba sa gaborena se a re tshepa…se re botile. Ge re sa tshepše ke batho bao re ba etilego pele, re ka se k era ititia difega ra re re b a e t a p e l e . Mo d i r o wa moetapele ke go ikarabela go dinyakwa tša setšhaba. Woo k e w o n a m o d i r o w a moetapele: go ikarabela go setšhaba! “Dimasepala di ka se senye tšhelete gomme tša letela setšhaba go thakgala. Re ka se tšhabele taba ya gore VBS e amogile dimasepala methopo y e o s e t š h a b a s e e nyakago…ditirelo tša meetse, mohlagase, ditsela, dintlo le tše dingwe. Bjalo ka mmušo wa profense, setu sa SALGA go taba ya VBS se re thibantšha ditsebe…se a re hlobaetša ka gore taba ye e le ama thwii. Taba ye ke bomenetša! Bomenetša ke lenaba la kabo ya ditirelo. Go t h i b e l a b ome n e t š a , r e swanetše go dira gore kua fase setšhabeng, batho e be bona bao ba hlahlago pušo…pušo e be go phethagatša tšeo setšhaba se di nyakago. Fela go kgona go ikarabela go dinyakwa tša setšhaba, masepala e swanetše go ba motšhene wo o tloditšwego makhura gabotse, o nago le bokgoni bja go dira dilo gabotse le gona ka bonako,” Mathabatha a realo go dimeyara le balaodi ba dimasepala bao ba bego ba hlwaile tsebe. “Setswalle sa go fokola magareng ga dimasepala le setšhaba ke taba yeo e sa re fego boroko. Go thibja le go tšhungwa ga dithaere metseng ya gaborena le megwanto ya go se fele di a re hlobaetša. Go ba le dimasepala tša go phuhlama mo prefenseng ke thogako go rena ka moka. Re ipotšiša gore ke ka lebaka la eng dimasepala tše dingwe di palelwa ke go aba ditirelo mola tše dingwe di kgona. Ke dimasepala tše dintši kudu tšeo di nago le mathata. Karolo ya bothata ke gore ga go na ditlamorago ge motho a dirile dilo tšeo di fošagetšego. Hle ke a le kgopela, tlogelang go ba le setswalle sa segwera le batho bao ba gwebišanago le masepala. Meyara ga se a swanela go hlwa a tsenatsena merero ya taolo ka gore yena ke hlogo ya pušo. “A re ageng setšhaba sa batho ba go loka ba go rata go sepetša dilo go ya ka molao le mananeo ao a lego gona a tsepetšo ya ditaba. Le kgethilwe ke setšhaba go ba baetapele ka gobane setšhaba se le tshepa, se le botile. Bjalo ka Meyara, o lehlotlo la badiidi leo ba ithekgago ka lona gore bophelo bo kgonege go bona. Ba botile wena go ba tshediša noka ya bophelo. Se pšhatle tsepo ya bona. “Re rata go rum aka go lebogiša dimasepala tšeo di šomilego gabotse go merero ya taolo ya mašeleng a yona. Re leboga kgatelopele ye. Ga re na kgetho eupša go katanela gore dimasepala ka moka di fihlelele maemo a dipego tša ditšhelete tšeo di hlwekilego. Leo ke leeto leo dimasepala ka moka di swanetšego go le sepela gomme fao go sa šongwego gabotse, dikhansele tša dimasepala a di letše sefepi,” Mathabatha a realo ge a ruma. Balekgotlaphethiši Jerry Ndou wa Kgoro ya Pušotirišano, Bodulo le Merero ya Setšo le Rob Tooley wa Kgoro ya Ma t l o t l o a P r o f e n s e , dimeyaraphethiši, dimeyara, d i s e p i k a r a , b a l a o d i b a dimasepala, makhanselara le b a h l a n k e d i b a g o l o b a dimasepala ba be ba tsenetše tiragalo ye.

Related Post