BOSENYI BO OKETŠEGILE LIMPOPO

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Moetapele wa DA wa Polokego le Tšhireletšo, Katlego Phala, o re badudi ga ba bolokega ka malapeng a bona le ditseleng ka lebaka la kgolo ya bosenyi

POLOKWANE: Go ya ka dipalopalo tša bosenyi tšeo di lokolotšwego ka Labobedi la 11 Lewedi 2018, bosenyi bo oketšegile kudu mo Limpopo mme dipolao ke tšona tšeo di etilego pele. Mokgatlo wa Democratic Alliance (DA) mo Limpopo o dumela gore se ke ka lebaka la gore mmušo o palelwa ke go netefatša gore maphelo a batho a bolokegile. Dipa lo t š e di bont šha seswantšho sa go makatša sa go gola ga bosenyi bja go t š h o š a k a d i t i š i n g t š a maphodisa tša Polokwane, Seshego, Mankweng le Westernburg mmogo le tše dingwe profense ka bophara. Mmoleledi wa DA wa tša Polokego le Tšhireletšego, Katlego Phala, o re go ya ka dipalopalo tše, dipolao ka fase ga setiši sa Polokwane di oketšegile go ya go 61.5%, gwa latela Mankweng ka 31% le Seshego ka 21.8%. “Ma n kwe n g e b i l e l e koketšego ya 120% ya melato ya tshotlo ya tša thobalano, gwa latela Westernburg ka 71.4%, Polokwane ka 66.7%, gwa latela Seshego ka 55.1%. “Melato ya go šwahlela malapa a batho, go utswa, maitekelo a polao, go tšewa ga difatanaga ka kgang le go betha ka maitekelo a go gobatša le yona e oketšegile ditišing tše,” Phala a realo. Phala o re o dumela gore tlhokego ya difatanaga tša maphodisa le yona e oketša kgolo ye ya bosenyi. “Setiši sa Polokwane se na le difatanaga tše hlano mme go nyakega tše seswai go lwantšhana le bosenyi. Mankweng yona e na le tše pedi mme e sa emetše tše hlano mola Westernburg e na le tše hlano gomme e emetše tše pedi. “Re ile go etela ditiši tše dibeke tše di tlago gore re hwetše tshedimošo yeo e tletšego ka mathata ao maphodisa a hlakanago le wona letšatši ka letšatši, re bone gore re ka thuša bjang ka gore dipalo tše di bontšha gabotse gore batho ba rena ga se ba bolokega ka malapeng a bona le ditseleng,” Phala a tshepiša bjalo. Phala o okeditše polelo ya gagwe ka gore kgolo ye ya bosenyi e direga ka lebaka la gore ditiši ga di na didirišwa tša maleba, di hloka bašomi ba go lekana palo mme bašomi ba bangwe ga se ba hlahlwa gabotse.

Related Post