MMUŠO WA LIMPOPO O ŠOMELA SETŠHABA?

Wpfreeware 6:49 AM Technology
MEC Jerry Ndou wa CoGHSTA , Meyara wa Molemole, Cllr E Paya le Mdi Zohra Khan nakong ya ge ba abela lapa ntlo..

MADIKANA: Matome Moto (98) o abetšwe ntlo ya RDP yeo e tsentšhitšwego phahlo. Se ke ka morago ga gore s e t šhaba s a Madikana , masepaleng wa Molemole, se mo thuše go nyaka batho bao ba ka thušago lapa la mokgalabje yo. Mol ekgot l aphe thi š i wa CoGHSTA, Jerry Ndou, Meyara wa Molemole, Cllr E Paya le First Lady Trust ba ile ba ba lefelong leo nakong ya ge ba abela lapa la ga Moto ntlo. Zorha Khan Developers yeo e lego khamphani yeo e agilego ntlo, e re e tloga e thabišitšwe ke go dira phapano bophelong bja mokgalabje wa mengwaga ye 98. “Re thuša kudu malapa ao a itlhakelago. Re bone e le toka go iponagatša ka mo lapeng le go bona gore re ka thuša kae. Ke ditlhotlo tše dintši tšeo re kopanago le tšona bjalo ka khamphani efela re leka tšohle gore re thuše moo re ka kgonago gona. “Ka morago ga go bona kgopelo ya lapa le, re ile ra dula fase bjalo ka lekgotla la First Lady Trust ra tšea sephetho sa go tsenya letsogo. Ga re thuše feela malapa a go itlhakela efela re thuša le dikolo tša bomapimpana gammogo le go abela kgolego ya Polokwane dipuku tša go bala,” gwa realo moemedi wa First Lady Trust e bile e le Molaodi wa Zorha Khan Developers, Zorha Khan. Mo l e k g o t l a p h e t h i š i wa CoGHSTA o re ge ba ka šomišana le setšhaba sa Limpopo, dintlo tša go feta 1milione tšeo di šetšego di agilwe di tla feta palo yeo. O re bona bjalo ka Kgoro ba ile go aba dintlo kgwedi ka kgwedi go bao ba ba agetšwego. “Se ke sešupo sa go bontšha gore re šoma le lena… lena setšhaba. Mošomo o mogolo wa rena ke go bona badudi ba ba tletše lethabo. Bjale lethabo le laola ke mošomo wa rena…le laolwa ke tšeo di bonagalago tšeo re di direlago setšhaba. Go bolela ke taba e tee … fela go bolela ga go age dintlo. Mošomo wa rena ga se go bolela ka go aga dintlo eupša go aga dintlo tšeo re bolelago ka tšona…batho ba kgona go dula ka gare ga tšona. Ka go dira dilo tša go bonala tša go hola batho, ke ka moo re ba bontšhago gore re a kgona go ba hlankela,” gwa realo Ndou. Mna Moto o ile a foufala ka mengwaga ye 58. O ile a g a p e l e t š a g o i t o k o l l a mošomong wa gagwe kua Gauteng. Ga gonabjale o dula le barwa ba gagwe ba babedi, Obed le Ephraim Moto. Moto o paletšwe ke go boledišana le Seipone ka ge a fokola.

Related Post