RE TLA THEKGA METHOPO YA DITABA YA SELEGAE…

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Modjadji Mapatha wa Moletši o bolela nakong ya dipoledišana ka bophatlalatši bja ditaba mo Limpopo

POLOKWANE: Letšatši e be e le Laboraro la 24 Diphalane (Oktoboro) 2018. Lefelo e be e le hotelatsoko toropong ya Polokwane. Batho e be e le bahlankedi ba mmušo, go akaretšwa ba dimasepala, ba dikgokagano. Mmeakanyi wa kopano e be e le Masepala wa Selete sa Capricorn (CDM). Morero e be e le go sekaseka ma emo a dikgokagano seleteng. Kopano e be e beakantšwe ka mokgwa wa moswananoši fao go bego go na le diboledi tšeo di bego di emela makala a go fapana: Cllr Jara Masubelele o be a emetše CDM, Tshamaano Makuya a emetše SABC, Tiisetso Ramotse a emetše GCIS, Phuti Seloba a emetše O f i s i y a To n a k g o l o , Mmakgabo Ramatlhodi a eme t š e IEC, Mo d j a d j i Mapatha a emetše NRCF mola Piet Rampedi a be a emetše kuranta ya African Times. Thabiso Kotane wa Capricorn FM e be e le mosepediši wa dipoledišano. “Ke tšwa Botlokwa. Radio Botlokwa ke seyalemoya seo ke swanetšego go se theeletša go feta tšohle fela fa ke dire bjalo. Nako e nnoši yeo ke theeletšago Radio Botlokwa ke ge ke fetola ditiši …ke tloga go se tee ke eya go se sengwe. Ke ka lebaka la eng ke sa theeletše Radio Botlokwa? Mananeo a yona… aaaai! Ga ke dumele gore mananeo a yona ke ao a fihlelelago morero wa mmušo wo e lego go iša tshedimošo go setšhaba gore setšhaba se tsebe seo mmušo o se dirago,” Cllr Masubelele a ngongorega bjalo. Ma k a l a a mmu š o g o akaretšwa Ofisi ya Tonakgolo, GCIS le IEC ka moka a duma go bona tshedimošo ka mmu š o g o a k a r e t šwa mananeo a mmušo a kabo ya ditirelo, lenaneo la mmušo la bosetšhaba la inšorense ya ma p h e l o , d i k g e t h o l e mananeo a mangwe a mmušo. Toro ya mmušo ke go bona setšhaba seo se nago le t s h e d imo š o y e o e s e kgontšhago go tšea karolo go merero ya bophelo. “Na ge makala a mmušo a lla ka taba ya gore tshedimošo ka mananeo a mmušo ga e fihlelele setšhaba, na ke eng seo makala a a mmušo a se dirago go thekga methopo ya ditaba go iša ditaba go setšhaba? Go na le kgopolo ya gore makala a mmušo a bitša dikuranta le diradio tša selegae feela ge go na le tshedimošo yeo mmušo o ratago go e iša setšhabeng. Le ge go le bjalo, ge go na le papatšo yeo e swanetšego go dirwa, e išwa go dikuranta tšeo go thwego ke tša bosetšhaba. Na dikuranta le diradio tša setšhaba tšona di swanetšwe feela ke go phatlalatša tshedimošo eupša ga se tša lokelwa ke go thekgwa ka mašeleng? gwa botšiša Piet Rampedi. “Ge makala a mmušo a rereša a rata gore tshedimošo e fihle go setšhaba, gona makala a a a thekge dikuranta le diradio tše ka go dira dipapatšo go tšona. Bakeng sa go hlanogela diradio le dikuranta tše ka lebaka la bofodi bja mananeo a tšona, na taba e kaone e ka se be go hlahla boraditaba gore ba kgone go tšweletša le go phatlalatša tshedimošo ka bokgoni?” Rampedi a botšiša bjalo a tlaleletša. Mna Dikgabane Rampedi wa Eskom o boletše gore Mananeo a T l h a b o l l o y e o e Kopanetšwego (IDP) a šupa 'toro' ya seo masepala o ratago go se fihlelela mo nakong yeo e rilego. Mananeo a ke feela dikakanyo e sego sephetho sa tšeo masepala o yago go di dira. Sephetho sa tšeo masepala o yago go di dira se laolwa ke mašeleng. Rampedi o sotše ka bogale tlwaelo ya makhanselara le baetapele ba bangwe ya go tshepiša go abela batho mohlagase go thwe lenaneo leo le ka gare ga IDP mola mašeleng a go le phethagatša a se gona. Kopano e rumile ka gore makala a mmušo a tla thekga methopo ya ditaba (dikuranta le diradio tša setšhaba ka go dira papatšo go tšona le go dira mananeo a tlhahlo.

Related Post