VBS E LOBIŠA BATHO MEŠOMO.

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Tonakgolo Chupu Mathabatha nakong ya kopano le boraditaba

POLOKWANE: Tonakgolo y a Limp o p o t s e b i š i t š e boraditaba mo Polokwane ka Laboraro, 7 Dibatsela 2018, ka dinyakišišo tša panka ya VBS yeo e amilego dimasepala tše mmalwa tša profense gampe. Tonakgolo o re dimasepala tše seswai di ile go dula ka tlase ga taolo ya mmušo ka ge di beeleditše pankeng yeo mo go sego molaong. Tonakgolo Chupu Mathabatha o b e a s e p e l a l e Mo l e k g o t l a p h e t h i š i wa Mašeleng, leo. Mna Mathabatha o re o thabišwa ke tshepedišo yeo bahlankedi ba gagwe ba thušago batšofe kua Venda. “Dimasepala tša rena di beeleditše mašeleng a go balelwa go R1.2 bilione mo pankeng yeo. Dimasepala tšeo k e P o l o k w a n e , Makhuduthamaga, Elias Mo t s o a l e d i , Ma k h a d o , Ephraim Mogale, Collins Chabane, Selete sa Vhembe, Rob Tooley, tšatšing Greater Giyani, Lepelle- Nkumpi le Fetakgomo- Tubatse. “Godimo ga dimasepala tšeo, ke tše tharo feela, e lego Polokwane, Makhuduthamaga le Elias Motsoaledi tšeo di humanego mašeleng a tšona le manamane. Efela ge e le wa Elias Motsoaledi, o sa kolotwa R50 000 ya manamane,” Tonakgolo a realo. Mathabatha o re go dimasepala tšeo, tšeo, tše dingwe di šetše di tšere magato. Seleteng sa Vh emb e , Mo l a o d i wa ma s e p a l a Mn a Re u b e n Rambado le Molaodi wa Mašeleng Mna Muchave ba fegilwe. “Masepala wa Ephraim Mogale o ile go fega go se go ye kae Molaodi wa masepala, Monica Matebele le Moalodi w a ma š e l e n g , K h a b o Ramosibi. Go wa Giyani, kontraka ya Molaodi wa Mašeleng, Hitler Maluleke, e ile ya fetšišwa le semeetseng. “Seleteng sa Capricorn, Meyaraphethiši wa maloba, Mna Gilbert Kganyago, yo e lego mongwaledipharephare wa SACP e bile e le leloko la Le k g o t l a t h e r ame l a o l a Limpopo, o fegilwe maemong a bongwaledi ke mokgatlo wa gabo. Ge e le Makhado, Molaodi wa mašeleng o ile a sepela molo Molaodi wa Masepala a ile go fegwa le yena. Mmušo wa rena o leka tšohle go thekga dimasepala tšeo di amilwego gore di k g o n e g o i š a d i t i r e l o bathong,” Mathabatha a realo. Mathabatha o re batšofe bao ba lobilego mašeleng a bona, ba ile ba thušwa ka ditefo pele go tla lebelelwa borakgwebo le ba bangwe. Tonakgolo o re o nyamišitšwe ke seo ka dimasepala tšeo di ilego tša beeletša mašeleng ao a swanelwago ke go dirišetšwa go iša ditirelo setšhabeng.

Related Post