MENGWAGA E 30 YA GO BUŠA...!

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Kgošigadi Moremadi Mothapo le seopedi Winnie Mashaba nakong ya moletlo Magagane’.

M O Š A T E , GAMOTHAPO: Setšhaba s a G a M o t h a p o l e metsemabapi gammogo le Magoši go tšwa ditšhabeng tša go fapana ba be ba tšwele ka makatanamane go tla go k e t e k a l e Kg o š i g a d i Mo r ema d i ' a Hl a b i rwa Mothapo ka Labohlano la 7 M a n t h o l e 2 0 1 8 . Moreromogolo wa letšatši e be e le go keteka ge Moremadi a fetša mengwaga e 30 a etile pele setšhaba se pele ge e sale a tsokama setulo go thoma ka 16 Pherekgong (Janaware) 1988. Moremadi wa Hlabirwa wa Bakgaga ba Mmakubela o ile ge a emelela gore a tle a bolele, ke ge bjalo a emišwa ke direto le mekgolokwane go laetša gore setšhaba se a mo thabela.

Related Post