MMUŠO GA O TŠEE BOETAPELE…

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Mna Khathu Sadiki, Profesa Sekgothe Mokgoatšana, Hlogo ya DSAC, Mna MJ Phukuntsi le Mna MN Mmbi ka morago ga go aba difoka tša bangwadi

POLOKWANE: “Ke ka lebaka la eng ka morago ga mengwaga e 25 ya temokrasi go se na tšwelopele yeo re e dirilego go hlabolla maleme a rena? Bjalo ka batho bao ba šeditšego tlemagano ya setšhaba, e nngwe ya dipotšišo tšeo re ipotšišago tšona ke g o r e n a m a l e m e a Aforika…maleme a rena a na le seabe go morero wa tlemagano ya setšhaba? Fela re a tseba gore ge go na le poledišano e ntši magareng ga batho, seo se thuša go tliša tlemagano magareng ga bona. Ka fao, re a tseba ntle le kgonono gore leleme, re akaretša le maleme a rena a Aforika, le bapala karolo e bohlokwa go tliša tlemagano magareng ga setšhaba,” gwa realo Ngk. Abram Serote yo e lego Molaodi wa lenaneo la 'Tlemagano ya Setšhaba' (Social Cohesion) Kgorong ya Bosetšhaba ya Bokgabo le Setšo. Ngk. Serote o file pol e lokgolo Kopanong (Indaba) ya Leleme toropong ya Polokwane ka Labone la 28 Dibokwane 2019. “Tlhabollo ya leleme e laolwa ke kgahlego ya sepolitiki ya go dira bjalo. Mo Aforika Borwa re na le mohlala o mobotse ka Afrikaans yeo mmušo wa Maburu o ilego wa e thekga le go e hlabolla go fihla fao e lego gona lehono. Mmušo o ile wa dira gore Afrikaans e be leleme la semmušo leo le dirišwago go sepetša merero ya mmušo – melao, ditsebišo, dikuranta, diyalemoya, bjbj. Lehono Afrikaans ke leleme leo beng ba lona ba le dirišang go bolela tšohle –dipolitiki, kgwebo, tša leago, dipapadi, bjbj. Lehono Afrikaans ke leleme leo baboledi ba lona ba kgonago go ithuta dithuto ka moka ka lona go fihla manamelong a godimodimo a bongaka le go feta.

Related Post