NA MMUŠO O RE LEBETŠE?…...

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Yo mongwe wa badudi o kgelela meetse ka sedibeng..

GAKGAPANE: Ditokelo tša batho ba Aforika Borwa di bolela gabotse gore motho m a n g l e m a n g w a maswanedi o na le tokelo ya go humana ditirelo tše rilego tša mahala. Gonabjale badudi ba motse wa Mandela Park go la GaKgapane, Bolobedu, ba bona o ka re ditokelo tša bona di hlokomologilwe. Ba re masepala wa bona wa Greater Letaba o lebetše ka ga bona mme ba lapile ka seo. Ba bangwe ba badudi ba re ga se ba ka ba hwetša meetse a go hlweka go tloga ge e sa le ba thoma go dula motseng wo mengwageng ye 15 ya go feta. Moetapele wa badudi, Lawrence Lebea (49), o re ba ke itshepetše go sediba seo se lego kgauswi le letamo motseng wa bona. “Ga re tsebe go bona lori ya go rwala meetse go tšwa masepaleng e re tlišetša meetse. Bjalo re gapeletšega go hwetša meetse sedibeng. Sediba se ga se a lokela maphelo a rena ka gore go na le batho bao ba lahlelago ditšhila ka gare ga letamo leo e lego gore le tliša meetse ka gare go sediba. Gape re nwa meetse a le diphoofolo,” a realo ka go tshwenyega. Lebea o hlalošitše gape gore mmušo o swanetše gore o ba hlokomele ka ge ba na le ditokelo. “Re swerwe tše e kego Mandela Park ga e gona. Tšeo re di nyakago ke d i t i r e l o t š e o d i r e swanetšego. Mohlomongwe masepala o emetše gore yo mongwe wa rena a tsenwe ke bolwetši mme a hlokofale ka lebaka la meetse a a sediba pele re ka hwetša thušo. “Masepala o lebetše ka ga rena eupša re a tseba gore ba tlo ba ba eya godimo le fase mo motseng wa rena e se kgale ka gore re kgauswi le go ya dikgethong. Ba nyaka gore re ba kgethe le ge ba sa re direle selo gomme ge re fetša go ba kgetha, ba nyamalale,” a realo. Mandela Park e na le malapa a go feta 300 ao a itshepetšego go sediba se. Y mongwe wa badudi (28) o rile: “Ke kgale re bega taba ye ya meetse go mokhanselara wa rena eupša o re fetola ka gore a rotele ka gare ga sekotlelo mme a re abele re nwe naa. Ke moetapele wa mohuta mang wa go bolela le batho bao a ba etilego pele ka mokgwa wo?” Mokhanselara wa DA, Timothy Maluleke, o re masepala ga o hlokomele batho ba wona. “Ke kgale batho ba Mandela Park ba hloka meetse a go hlweka mmme ba lapile. Masepala o swanetše gore o thuše batho ba ka pela,” a realo. Mmoleledi wa masepala wa Greater Letaba, Lovers Maenetje, o re ba gare ba rarollana le mathata a badudi ba mandela park.

Related Post