BASETSANA BA A SOTLWA DIKOLONG?

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Meyaraphethiši wa masepala wa Polokwane, Cllr Thembi Nkadimeng, o hlohleletša basetsana gore ba se dumele go sotlwa

POLOKWANE: Bontši bja basetsana ba tšhaba go ya dikolong ka l ebaka l a tshotlego le bohloko bjo ba bo kwešwago ke barutwana ka bona ba bašimane le barutiši ba bona mme ba tšhoga go tlaleya ditiragalo tše. Meyara wa masepala wa Polokwane, Cllr Thembi N k a d i m e n g l e molekgotlaphethiši wa Kgoro ya Thuto Maaria Kgetjepe ba abetše basetsana sebaka sa go hl a loš a ma tha t a ao ba hlakanago le wona ge ba le dikolong. Se se diragetše nakong ya tiragalo ya meyara ka Labone la 18 Diphalane (Oktoboro) 2018 lepatlelong la Peter Mokaba go la Polokwane. Meyara o be a bolela le basetsana bao ba dirago mphato wa marematlou mme e lego baetapele dikolong tša bona. Tše ke dikolo tšeo di welago ka fase ga didikothuto tša masepala wa Polokwane. Meyara le molekgotlaphethiši ba boletše le basetsana ba 200 ka nepo ya go ba matlafatša ka tshepo le maatla gore ba kgone go fihlelela tšeo ba di lorago ntle le go tšhoga tekatekano ya bong. Basetsana ba ba ibopile k a d i h l o p h a m m e b a hlalosetšana mathata a bona gomme ba kgetha yo tee wa wona gore a botše meyara le molekgotlaphethiši. Hunadi Hlahla (16) o re ga ba sa ikwa ba bolokegile ge ba le dikolong. “Barutiši ba rena ba re phaya thetho ka kgang mme ba bangwe ba bona ba re kgopela gore re robale le bona gore re kgone go tšwelela gabot s e ge r e ngwa l a ditlhahlobo goba gore ba re thuše gore re kgone go fihla mphatong wa go latela. Ge re gana, ba dira gore re se tšwele pele mme se se dira gore re hloke maatla godimo ga bona. Re tshwenywa ke go šiya,” Basetsana ba ba rutilwe gore ba lebane le lefase bjang mme ba fihlelele tšeo ba di nyakago bjang kapa bjang. Khanyisa Maswanganyi (18) o re ka nako tše dingwe ba itemogela ditiro tša go šiiša dikolong. “Ga re hwetše dikeletš o (counseling) mme se se dira gore go be boima gore re theeletše ge re rutwa. Gape ga re tšeelwe tlhoko ge re tlaleya melato yeo barutiši ba rena ba re dirago yona,” Khanyisa a realo ka matshwenyego. Ba bangwe ba basetsana ba ngongoregile ka gore ba phaiwa thetho ka kgang ge ba eya magaeng a bona go tšwa dikolong ka morago ga dithuto t š a b o š e g o . M e y a r a Nkadimeng o re ba ile go lwa gore mathata a bona a rarollwe. “Le se ke la dumela go sotlwa. Ke kgopela gore le thekgane mme le se ke la etiša bašemane pele,” a realo. Nkadimeng o ba tshepišitše gore ge ba ka tšwelela gabotse dithutong, o ile go ba abela d i p a s a r i k a 2 0 1 9 . Molekgotlaphethiši Kgetjepe o rile: “Go phaya thetho ka kgang le g o i m a g a b a n a k e tlhobaboroko mme re ile go šomana le tšona. Le dule le gopola gore mathata a lena ke a rena gomme re nyaka go netefatša gore le swarwa ka tlhompho le serithi ka dinako ka moka ge le le sekolong. Sekolo e swanetše go ba lefelo leo go lona le ikwago le bolokegile e bile le ipshina go lona.”

Related Post