DITHAROLLO TSA NAKWANA TSA BOTHATA BJA MEETSE…

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Molete o moswa wa diphaephe wa Specon wo o agwago ke ba Lepelle Northern Water

Lepelle Northern Water e ya go aga phaephe e ntshwa ya 5 km legatong la ya kgale go Phaephe ya Specon go potlakiša modiro wa kabo. Karolo ya mathomo ya modiro wo e šetše e phethile gomme karolo yeo e šetšego e ya go dirwa gannyane gannyane mengwaga yeo e tlago go ya ka mašeleng ao a lego gona go fihlela modiro ka moka o phethwa. Maano (dipolane) ka moka tša modiro wo, go akaretšwa le dinyakišišo tša Geo-Tech lifelong leo di šetše di kwanetšwe. Nepokgolo ya projeke ye ke go fokotša tahlegelo ya meetse le nako ya go sepetša meetse go tšwa Sekemeng sa Olifantspoort. Phaketši ya 10MI/ letšatši ya Lenaneo la Olifantspoort e tla fihlelelwa kgauswinyana fao meetse a tlaleletšo a tlago oketša meetse ao a abelwago Masepala wa Polokwane. Ka morago ga go lokišwa ga phaephe ya Specon le go tsenywa tirišong ga 10MI/ letšatši mo lenaneong, maemo a kabo ya meetse a tla kaonafala. Lenaneo le lengwe leo le sepelago le bapile le le le boletšwego ka mo godimo la Masepala wa Polokwane, ke la go humanela motsemogolo meetse a ka fase ga mabu. Mafelo a go ba le didiba tša meetse a ka fase ga mobu a šetše a hlathilwe gomme modiro wa go epa le go hlahloba didiba tše o šetše o phethilwe. Se se tla hlola meetse a mangwe a tlaleletšo a go fihla go palogare ya 19MI ka letšatši go lenaneo la motsemogolo. Masepala o swarane le leano la go thala mokgwa wa go kgomaganya didiba tše le lenaneo la phatlalatšo le kelelo ya meetse. Phethagatšo ya karolo ye ya projeke e nepilwe go phethagatšwa ka Manthole (Disemere) 2019.

Related Post