SEDIKWA GA SE NA BOGOLO

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Karolo ya setšhana sa Dibeng nakong ya ge se gwanta kgahlanong le tshotlo ya basadi le bana

GAMATLALA: “Go lena baswa, tlogelang go rekiša mebele ya lena gore le fetoge makgoba a tlhorišo. Bana ba fetogile makgoba ka baka la batswadi bao ba ba kgadimotšago. Bana ba itshephile maphodisa ge ba hlorišwa ke batswadi ba bona efela le bona batswadi ba na le ditokelo. “Re kwa bohloko ge re bona tlhorišo ya bana le basadi e golela godimo, kudu mo magaeng. Bjale re rata go kgobokana re dule le setšhaba sa Dibeng, sa P h o f u , P h e t o l e l e metsemabapi, boMagoai, b o S e l o l o , boKgomoschool, bjbj go boledišana ka tlhorišo ye”. M m e P h e r e h l a Mmanakana, leloko la Community Police Forum goba CPF ya gaMatlala o be a bolela sekolong sa tlasana sa Dibeng le badudi ba Dibeng, GaMatlala, ka Mošupologo wa di10 Manthole 2018. “Nepo ke go ba beya badudi lefelong le tee go kopanya dikgopolo tša bona. Re duma go bona ge ba ka ntšha sa mafahleng, ba sa dule ka taba ye ya tlhorišo. E bile re rata go bontšha batho gore matšatši a a 16 a go lwantšha tlhorišo a swanetše go fetoga ngwaga ka moka. Matšatši a 16 kgatlhanong le tlaišo ya bana le basadi a kgethilwe feela gore re tšwe re ye setšhabeng go kwalakwatša taba ye. Re rata go kgobokanya le banna, le bona re ba bontšhe gore ba se re hloriše re batho bjalo ka bona,” Mmanakana a realo nakong ya ge a bolela ka bogale ge a kgalema maitshwaro a batswadi le bana. Mmanakana o ile a eletša batswadi ka tsela yeo ba godišago bana ba bona ka yona. O re tumo ya gagwe ke go bona batswwadi ba ithuta go theeletša bana ba bona. O re gore a bolele bjalo ke gore dipalopalo tša tlhorišo ya bana di godimo. Setiši sa maphodisa sa Vlakfontein, GaMatlala se amogela dipalo tša godimo tša tlhorišo ya bana le basadi go tšwa gona fa Dibeng. Seo e bile lebakalegolo la go dira gore moletlo wo wa go keteka matšatši a16 a tlaišo kgatlhanong le bana le basadi o swarelwe fao. Tšatšing leo go ile gwa ba le mosepelo wa go lekana dikhilomithara tše lesome go tloga Phofu go ya Dibeng. Pele go thongwa ka modiro wa letšatši, ba ile ba itšhudulla ka go bina goba aerobics. Bathekgi le batšeakarolo ba be ba tšwele ka makatanamane go tsenela tiragalo yeo. Sephodisa sa GaMa t l a l a , Kgoro ya Dipapadi, Bokgabo le Setšo, CPF ya Dibeng le ba bangwe ba ile ba fa melaetša ya go fapafapana ya thekgo. LESIBA MACHAKA.

Related Post