RE LE HLOKA KA MEHLA MEBILENG...

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Meyara wa Masepala wa Polokwane o hlohleleditše bahlapetši ba tsela gore ba netefatše gore banamedi ba phele ba bolokegile mebileng ya Polokwane ka dinako ka moka

POLOKWANE: Bjalo ka karolo ya go hlohleletša tšhireletšo go baotledi le basepela-ka-dinao, Masepala wa Polokwane thakgotše kgwedi ya Diphalane ya dinamelwa. Se se diregile ka Labobedi la 9 D i p h a l a n e 2 0 1 8 m o Polokwane mme thakgolo ye e šomišitšwe go gopotša baotledi gore ba phele ba lekodišiša difatanaga tša bona pele ba di otlela gore ba kgone go efoga dikotsi le mahu mebileng. Meyara wa masepala, Cllr Thembi Nkadimeng, o rile thakgolo ye e dirilwe go hlohleletša le go bontšha bohlokwa bja polokego ya dinamelwa ka moka go b a o t l e d i l e b a n ame d i mebileng ya Polokwane. O šomišitše thakgolo ye go abela bahlapetši ba tsela difatanaga tše 90 tše diswa. O ba hlohleleditše gore ba abele baotledi ditirelo tše dikaone mme ba dire gore ba ikgantšhe ka bona mabakeng a go laola sephethephethe ka gore ge bahlapetši ba tsela e le ba bantši mebileng, batho ba tlo bolokega. “Re le hloka ka mehla mebileng gore le netefatše gore maphelo a batho a bolokegile. Difatanaga tše re le abelago tšona di loketšwe didirišwa tša polokego mme ke a tshepa gore di ile go le thuša gammogo le batho bao le ba hlankelago. “Netefatšang gore batho ba Polokwane ba bolokegile mebileng ka dinako ka moka mme l e h l o k ome l e n g dinamelwa tše ka gore ke didi r i šwa t š a l ena t š a mošomo,” a ba kgopela bjalo. Nkadimeng o okeditše polelo ya gagwe ka gore karolo ye nngwe ya kgwedi ye ya dinamelwa, ba na le mananeo ao ba ilego go a phethagatša mo ba tlago go thiba mebila mme ba lekola baotledi. Moemedi wa South African Municipal Workers Union (SAMWU), Juda Rakobela, o re ga ba na mantswe ao a lekanego go hlatholla seo ba se diretšwego ke masepala. “Re thabile kudu ka gore didirišwa tše di ile go dira gore mešomo ya rena e be bonolo. Seo re sa se nyakego ke gore bahlapetši ba šomiše didiriswa tše bošaedi,” Rakobela a realo.

Related Post