BADUDI BA ABELWA MANGWALO A TŠHUPABODULO.

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Molekgotlaphethiši wa Kgoro ya CoGHSTA, Jerry Ndou le Martha Mbedzi (modudi kua Nancefield, Musina) nakong.

MUSINA: Batšofe le bagolofadi gammogo le setšhaba ka kakaretšo ba ile ba amogela mangwalo a tšhupabodulo motseng wa Nancefield, Musina, ka Mo š u p u l o g o w a 1 8 Dibokwane 2019. E be e le letšatši leo modudi yo mongwe le yo mongwe wa Musina a ka le gopolago ka ge tše dingwe tša dinyakwa tša bona di fihleletšwe. Kgoro ya C o G H S T A i l e y a kgobakanya badudi holong ya Nancefield moo ba ilego ba abelwa mangwalo ao. Letšatšing leo setšhaba sa fao se ile sa fiwa mangwalo a tšupobodulo a 117. Go ile gwa ba le badudi bao ba ile ba ntšha muši ka dinko nakong ya ge ba lla ka go nanya ga ditirelo tša lefelo la bona. Ba bangwe ba ile ba re bona ba ka ya dikgethong feela ge ditirelo tša di ka tlišwa go bona. Efela Mol ekgot l aphe thi wa Kgoro, Jerry Ndou, o ile a ema ka natla a eletša s e t š h a b a s e o s e fufuletšwego. Tše dingwe tšeo a di laeditšego ke gore ge badudi ba na le dillo, ba boledišane le baetapele gore go be le botee. “Re na le mangwalo a tšhupobodulo a go lekana 133 ao re a beakanyago. Ka moka ge a feletše ke a 688 ao a ilego g o a b e lwa b a d u d i b a ma s epa l a wa Mus ina . Mošomo woo re o dirago ke gore modudi yo mongwe le yo mongwe o na le tokelo ya gore a fiwe jarata yeo a e laolago. “Ga go thuše selo ge re bethana ka noga e phela ntle le go rarolla mathata ao a lego gona. Musina e wela ka tlase ga lefelo leo re rego ke Lefelo la go Ikgetha la Ekonomi (SEZ). Le ke lefelo la diintaseteri leo le tla bago le tšweletša dilo tša go fapana tšeo di ka rekišwago mo Aforika Borwa le dinaga tša SADC bj a lo ka Zimbabwe , Z amb i a , B o t swa n a , Mozambigue, bjbj. Re ile ra re badudi ba Limpopo, kudu lena ba tikologo ya Mu s i n a -Ma k h a d o , b a romele dikanegophelo (CV) tša bona tšeo di ilego go ba thuša gore ba holege go mešomo yeo e ilego go hlolwa ke protšeke ya SEZ,” Ndou a realo.

Related Post