MASEPALA O PUTSA BAŠOMI BA WONA.

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Meyara wa Masepala wa Mogalakwena, Cllr Andrina Matsemela le bašomi ba.

MOKOPANE: Bekeng ya go feta ka Labobedi, bašomi ba go feta 400 ba Masepala wa Mogalakwena ba ile ba bothana holongtsoko ka lethabo. Tiragalo e be e le go abja ga difoka go bašomi ba hlwahlwa ke Lekala la Ditirelo tša Setšhaba gomme difoka di be di abja magorong a go fapana. E be e le menywanywa le meduduetšo ge bašomi ba 60 ba masepala wo ba amogetšwa disetifikeiti le megopo ya go laetša botswerere le boikgafo mešomong ya bona. Difoka di be di abja ke Meyara, Cllr An d r i n a Ma t s eme l a l e Molaodi wa Motšwaoswere wa Ditirelo tša Setšhaba, Mna Jabu Mashamaite. Ge a bolela le bašomi, Meyara, Cllr Andrina Matsemela, o ile a re ke tlhompho go yena go abela bašomi disetifikeiti tša go hlompha modiro wo ba o direlago masepala, kudu wa go hlokomela gore toropo e dula e hlwekile ka dinako ka moka. Matsemela o re mediro ya bašomi ba e laetša boikgafo le boitlemo bja go hlankela masepala bjalo ka mongmodiro wa bona le setšhaba ka bophara. O tšwetše pele a leboga bašomi ka moka ka modiro wa bona gammogo le Mashamaite le bahlankedi ba lekala la gagwe ka modiro wo wa go hloma difoka. “Boikgafo bo bohlokwa kudu ge motho a direla setšhaba. Bontši bja batho bao ba humanego difoka ba na le mengwaga ya go feta 15 ba šoma le rena. Ye ke taba ya go laetša boikgafo le boitlemo bja go šomela masepala le setšhaba seo ka moka re lego fa go se hlankela. Le šomile gomme re re swarang bjalo go ya pele,” Matsemela a realo. “Lena bao le sego la humana difoka mamohla, le se ke la iša dipelo mafiša. Le a tseba le lena gore mo go kgwele ya maoto, ka moka re ka se be banoši ba dino tše dintšintši ge re bapala thonamente. Keletšo ya ka ke gore šomang ka maatla go feta pele. Go tseba mang, nako yeo e latelago bathopadifoka e ka tla ya ba lena. Bao ba thopilego difoka mamohla, ba di thopile ka lebaka la thekgo le thušo ya lena…le karolo ya sehlopha sa batho bao ba thopilego difoka ba. Tšwelang pele go šoma bjalo ka dihlopha, le thušana le go thekgana go iša masepala wo manamelong a godimo. Re duma go ipona re phadišana le dimasepala tše dingwe tša maemo a godimo gomme le rena re le dinaledi gare ga d i n a l e d i , ” gwa r e a l o Mashamaite a phaphatha badirišani ba gagwe ka magetleng. Bašomi ba humane difoka go tšwa magorong a go fapana bjalo ka 'Thekgo ya Boikgafo', 'Pušo ya go Phadima ya Meyara', 'Mošomo wa go Phadima ka Mošomi yo Moswa', Bašomi ba Modiro wa go Phadima' go selaganya makala ka moka a masepala, 'Tirelo ya go Botega le Boikgafo' le ' Tirelo ya Nako e Telele'.

Related Post