RAENTŠINEERE O TLA KA THAROLLO…!

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Raentšineere e bile e le motlhodi mothomi go tšwa nageng ya Kenya, Roy Allela...

Raentšineere e bile e le motlhodi /mothomi go tšwa nageng ya Kenya, Roy Allela, o hlamile diatlana (gloves) tšeo di tlang e le tše pedi go thuša go kaonafatša poledišano le kwešišano magareng ga batho ba go se kgone go bolela (dimuma) le ba go kgona go bolela empa ba sa kgone go kwešiša polelo ya dika /maswao. Diatlana tše tša go bitšwa The Sign-IO Gloves di kgona go fetolela mesepelo ya menwana go mantswe ao a medumo yeo e kwagalago. Diatlana tše di kgona go kwa me s e p e l o y a menwana ka ge di na le sensara go monwana o mongwe le o mongwe. Diatlana di kgokagana le selefoune ka Bluetooth gore di kgone go remela mesepelo ya menwana godimo ga foune yeo e tla e fetolelang mesepelo go mantšu ao a tlago kwagala godimo ga s e l e f o n e y e o e kgokaganeng le diatlana. Allela o re o humane tlhohleletšo ya go tla ka diatlana tše ka go bona yena le ba lapa la gabo ba palelwa ke go kwešiša ngwana wa gabo yo a šomišang dika / maswao go bolela. Tumo ya Allela ke gore diatlana tša gagwe di fihlelela dikolo tša bana ba go nyaka tlhokomelo ya go ikgetha. Go y a k a Gl o b a l Newswire, didirišwa tša go kgona go sensara le g o n a g o l o k i š a pharologano yeo e bego gona go tša dipoledišano, di tlo rekišwa kudu mengwaga yeo e tlago ge di tlo thoma go išwa mabenkeleng. Diatlana tše di sa lekwa empa di šetše di le ditabeng le gona go thopa difoka tša mehutahuta.

Related Post