TSOŠOLOŠO YA DITLAKALA GO ŠOMIŠWA PLASMA

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Motšhene wa go fetola ditlakala go ba gase....

Tiragalo ya dikhemikhale tša 'plasma' (maemo ao go wona dilo tša gase di kgonago kudu g o s e p e t š a mohlagase).Theknolotši ye e šomišwa diintastering tša go fapafapana, kudu tša go hlwekiša ditlakala, “Plasma Technology Group of South African Nuclear Energy Corporation” (Necsa), e šoma ka khemistiri ya p;asma le tshepedišo ya go fetola ditlakala go enetši goba maatla a mohlagase. Ka mantšu a mangwe, bakeng sa go lahlwa, ditlakala di a menwa go dira mohlagase!. Theknolotši yeo e šomišwago ke Necsa ke ya go fetola 'plasma' goba ditlakala go di fetola mohlagase. Ditlakala tša go swana le mathaere, dihlare le ditlakala tša nuclear di fetolelwa go ba gase yeo ka gare ga yona go hwetšwago hydrogen, carbon monoxide le carbon dioxide. Gase yeo e tšweletšwago ge ditlakala di menwa ka metšhene, e na le maatla a go dira mohlagase.wo o ka kgonago go dirišwa bjalo ka malahla le gase yeo re e šomišago go apeya le go dira tše dingwe tšeo re di šomišago letšatši ka letšatši ka magaeng a rena tša go nyaka phišo Gase yeo e tšweletšwago ge go menwa ditlakala (Synthesis Gas) ye e fetolwa ka mokgwa wo o latelago: Gore e dire mohlagase le tše dingwe, go diriišwa ditlakala tša go kgwahla bjalo ka mathaere a kgale, dihlare, marotho, dienywa tša go bola le d i t l a k a l a t š e d i n gwe . Ditlakala tše di tšhelwa ka gare ga motšhene wo o bi t šwago ' s e f ehlagas e ' (gasifier) wo o di fišago gore di fetoge moya goba muši wo o fišago. Sefehlagase se tsenywa ka gare ga 'plasma converter' yeo e tšweletšago setlabakelo sa lebone la UV la phišo ya f a s e . E b a g o p h i š o ( t h ememp h e r e i t š h a ) y a 1500°c. Tiragalo ye ya ka godimo e dira seo se bitšwago Plasmarok. Yona ke setšweletšwa sa go tiya, sa go se gobatše tikologo. Yona e ka šomišwa go dira mohlagase, ditsela, malahla, boalo bja diphaephe le peterole ya go dirwa ka dimela (biofuel) y e o e š omi š w a g o k e difatanaga. Yona e lekotšwe gore e ka dula sebaka se setelele ge e šomišitšwe go feta didirišwa tše dingwe. Tirišo ye ya ditlakala e thuša naga go tukišetša metse mabone, go lokiša ditsela mola e thuša gape ka tlhwekišo ya naga ya rena k age go dirišwa matlakala ao a lego kotsi go tikologo go dira dilo tša mohlola.

Related Post