MOTŠHENE WA DIHLARE O HLOMOTŠE NAGA MOOTLWA

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Motšhene wa go aba dihlare....

A F R I K A B O RWA : Dipanka di dirile mokgwa wa go hwetša tšhelete bonolo go bao ba beeletšago le tšona. Batho ga ba sa tsena ka gare ga dipanka gore ba hwetše tšhelete. Go dirilwe metšhene ya go ntšha tšhelete (ATM) yeo e nolofaleditšego setšhabeng tirelo ya go ntšha tšhelete. Metšhene ya ATM e beilwe mafelong a go fapafapana b j a l o k a d i m o l o , ma b e n k e l e k g o p a r a r a , mabenkele a peterolele mafelong a mangwe a go fihlelelega gabonolo. Balwetši mo nageng ba ema methaladi e metelele dipetlela gore ba hwetše dihlare. Afrika Borwa le naga tše dingwe gona mo Afrika di tlile ka theknolotši ya go nolofaletša balwetši mekgwa ya go hwetša dihlare tša bona. “Pharmacy Dispensing Unit” ke motšhene o moswa wo o diretšwego balwetši gore ba kgone go hwetša dihlare tša bona bonolo. Motšhene wo o šoma go swana le wa tšhelete. Molwetši o ingwadiša bookelong a swere pukwana ya boitsebišo fao ditlabakelo tša gagwe di bolokwang godimo ga motšhene. Ge molwetši a nyaka dihlare, o skena pasa ya gagwe mo motšheneng, ka morago a tsentšha dihlare tšeo a di nyakago, ke moka dihlare tša tšwa moo motšheneng! Wo ke mokgwa o bonolo wa go humana dihlare ka ge balwetši ba ka kgona go hwetša dihlare tša bona ge ba dutše ba reka dinyakwa tša bona tša bona ntle le gore ba kgethe letšatši leo ba swanetšego go le šomiša go ya go ema methalading ya go phakga dihlare sepetlela. Mosepediši wa Tokelo ya Tlhokomelo (Right to Care) Prof Ian Sanne, o re: “ G o h uma n w e g o r e methaladi e ba ye metelele kudu dipetlela tša mmušo fao batho ba emago diiri tša go lekana senyane gore ba kgone go hwetša dihlare. Se se šupa gore matšatši ao a ka lekanago 2.5 a mošomo a lobja ge batho ba eme methalading yeo ya go humana dihlare”. Motšhene wo o šoma bjang: · B a l w e t š i b a ngwadiša dipetlela tša mmušo. · Ditlabakelo tša bona tša napa tša tsentšhwa motšheneng. · G o t l o g a m o , balwetši ba ya mabenkeleng a kgauswi le bona fao go nago le Motšhene wa go Aba Dihlare. · Balwetši ba napa ba skena dipasa tša bona mo motšheneng. · Ka morago ga mo ba thoma go bolela le lentšu leo le tla bego le ba thuša ka mo gare ga motšhene. · Molwetši o kgetha sehlare seo e lego sa gagwe, ke moka se tla napa sa tšwa ka mokgwa wo tšhelete e tšwago mo motšheneng. · M a f e l e l o n g motšhene o tla go ntšhetša selipi sa go bontšha gore o boye neng gape. Mo nakong ye motšhene wo o dirišwa go aba dihlare tša malwetši a nako e telele bjalo ka bolwetši bja mafahla (TB), HIV/Aids, le a ma n gwe e u p š a g o d ume lwa g o r e o k a dirišetšwa go aba le mehuta e mengwe ya dihlare.

Related Post