SEKOTLELO SA GO BONEGA NAGA

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Bekeng ya go feta Afrika Borwa e thakgotše lesolo le leswa la MeerKAT Radio Telescope

Bekeng ya go feta Afrika Borwa e thakgotše lesolo le leswa la MeerKAT Radio Telescope. 'Tele' e ra gore 'kgole' mola 'scope' e bolela gore 'bona'. Ka gona re ka re theleskoupo ke 'sebonakgole'. Lesolo le le be le etilwe pele ke Motlatšamopresitente, David Mabuza, ba lekala la Saense le Tekhnolotši gammogo le ba R a d i o A s t r o n o m y Observatory ya Afrika Borwa (SARAO). Ka morago ga mengwaga ya go feta e lesome borasaense ba šomana le sekotlelo (dish) se sa MeerKAT Telescope. Mafelelong Afrika Borwa le kontinente ya Aforika ka bophara go na le seo ba ka ikgantšhago ka sona sa go sepelelana le mahlale a saense. Radio Telescope e šoma go bonega lefaufau le lefase ka bophara. Yona e šoma bjalo ka eriele yeo e bonago seo o ka se se bonego ka leihlo la nama. Yona e šoma go swana le sekotlelo sa ka gae sa go laetša thelebišene. Go swana le ka mokgwa wo sekotlelwana sa DSTV se šomago ka gona, le sa MeerKAT se ka sebopego sona s e o e f e l a s o n a k e s e segolwanyana ge se bapetšwa le sa ka gae. Sekotlelwana sa DSTV se thuša go bonegetša ditiši tša thelebišene gore di kgone go bontšha go tloga lefelong le tee go ya go le lengwe. Ka lebaka leo, ditaba goba papadi goba mmino di kgona go direga Johannesburg goba Cape Town mme tša bonwa Polokwane le Bloemfontein le mafelong a mangwe. Theknolotši ye e re kgontšha go bona dilo tšeo di diregago dinageng tše dingwe bjalo ka dintwa, mafula, meletlo e megolo le dilo tše dingwe tšeo re ka se tsogego re di bone ka leihlo la nama. Radio telescope le yona e šoma ka mokgwa wona wo. E thuša borasaense gore ba kgone go bonega naga ka b o p h a r a g o t šwa k u a lefaufaung. Theleskoupo ye e šoma bjalo ka leihlo le legolo leo le bonago dilo tša mehutahuta tšeo di lego gona mo lefaseng. MeerKAT Radio Telescope ya e dirilwe ka dikotlelwanatše 64. Protšeke ye e bohlokwa kudu go naga ya Afrika Borwa ka ge e le yona Radio Telescope e kgolo go di feta ka moka lefase ka bophara. Go ya ka ba Square Kilometre Array (SKA) yeo e welago ka fase ga Kgoro ya Saense le Theknolotši, ka morago ga pulo ya MeerKAT, ba tla kgona go utulla gore naledi ya mathomo e tlile bjang le gore sekgoboko sa dinaledi (galaxy) se dirilwe ka mokgwa mang. MeerKAT e šetše e thomile go šoma e le fao e kgonnego le go tšea seswantšho sa yona sa mathomo sa sekgobokonaledi. Motlatšamopresidente, David Mabuza, o boletše gore Afrika Borwa e agile protšeke yeo e tlago dungwa ke borasaense lefase ka bophara ebile e tlo ba senyakwa mengwaga ye mentši.

Related Post