KOTSI YA DIFOFANENYANA TŠA KHAMERA (DRONES)

Wpfreeware 6:49 AM Technology
Sefofanenyana sa 'drone’...

Ba sekolo sa boradifofane naga ka bophara ba lemoša setšhaba ka dikotsi tšeo di k a h l o l w a g o k e difofanenyana tše nnyane tšeo di bitšwago ‘didrone’. ‘Didrone’ ke difofanenyana tše nnyane tša khamera tšeo di sa laolwego ke mootledi. Di laolwa ke motho yoo a emego mo fase ka thapolete goba sellathekeng sa go bontšha diswantšho. D i d i r i š w a k u d u menyanyeng, mahung le ditiragalong tše dikgolo fao o humanago di fofafofa mo godimo fao boradiswantšho ba di dirišago go tšea diswantšho tše dikaone. Ba bangwe ba diriša ‘didrone’ bjalo ka dibapadišane fao ba di fofišetšago godimo marung…ba di buša…ba di fofiša gape. Lefaufaung go ka ba le tlhakahlakano e kgolo ge go se na taolo ya maleba ya ‘didrone’. Drone e šomišwa gantši ge bathei ba dihlapi ba nyaka go bona gore ba ka thea kae fao ba bonago dihlapi ka bontši. Gape di ka dirišwa ke mašole ge a lekola go re na lefelo leo a ratago go tsena go lona le bolokegile na. Khamera ya tšona e thuša modiriši go bona dilo tšeo a ka se kgonego go di bona ka leihlo la nama. Difofanenyana tše di thomile le go šomišwa bjalo ka theknolotši ye ntshwa m e l e t l o n g , k u d u m a n y a l o n g , g e boradikhamera ba nyaka go tšea dinepe go tšwa godimo. L e g e e l e g o r e difofanenyana tše tša drone di a thuša ebile di na le go dira mošomo o mobotse, ka nako tše dingwe di ka hlola dikotsi lefaufaung. Ba South African Civil Aviation Authority ba boletše gore ge d i d r o n e t š e d i s a hlokomelwe, di ka tšea maphelo a batho bao ba lego ka gare ga difofane. Poledišanong ya Seipone le ba Masepala wa Polokwane, ba ile ba re botša gore molao ga o dumelele didrone ka diphakeng tša Mmušo ka ge go ka ba le bohwirihwiri bja gore batho ba di diriše go thopa batho ba bangwe. Ba boletše gape gore difofanenyana tše ga di a d u m e l e l w a g o f o f a dikhilometara tša godimo ga 121. Ge kgwebo e nyaka go šomiša tšona difofanenyana tše, e swanetše go humana lengwalo go tšwa go ba taolo.

Related Post